Home »

 
 

TREBALL FI DE MÀSTER

 

Noticias

Conferència François Pernot. Investigar en Europa: proyectos europeos

Conferència François Pernot. Investigar en Europa: proyectos europeos

 
MESA REDONDA: Sobre Julio César

MESA REDONDA: Sobre Julio César

Esta actividad tuvo lugar el viernes 29 de noviembre de 2013, tras la asistencia, dos días antes, a la representación en el Teatro Principal de Valencia de la...

 
Henry Ettinghausen pronuncia la conferencia inaugural del Máster en Investigación en Lenguas y Literaturas

Henry Ettinghausen pronuncia la conferencia inaugural del Máster en Investigación en Lenguas y Literaturas

  El profesor emérito de la Universidad de Southampton Henry Ettinghausen ha destacado en Valencia que la prensa periódica valenciana fue pionera en España...

 
 

El RD1393/2007 de 29 d’octubre, modificat pel RD 861/2010 de 2 de juliol, pel que s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitàries oficials a Espanya, indica que els ensenyaments conduents a l’obtenció del títol de Màster conclouran amb l’elaboració i defensa pública d’un Treball de Fi de Màster (TFM), que tindrà entre 6 i 30 crèdits, d’acord amb el que establisca el pla d’estudis corresponent.

Concepte

 • Els treballs de fi de màster consistiran en la realització d’una memòria o projecte sota la supervisió d’un tutor o tutora en la que es posen de manifest els coneixements i competències adquirides per l’estudiant al llarg de la titulació.
 • Aquestos treballs constituiran una tasca autònoma i personal de l’estudiant o la estudiant.
 • Els treballs hauran de realitzar-se d’acord amb el que dispose la memòria de verificació del títol.
 • Les Comissions de Coordinació Acadèmica de cada màster podran establir directrius específiques i fixar criteris d’avaluació per a procurar homogeneïtzar l’elaboració i avaluació dels treballs de fi de màster. En aquest cas, les Comissions de Coordinació Acadèmica hauran de remetre una còpia d’aquestes directrius a la Comissió d’Estudis de Postgrau a fi de vetllar que el seu contingut siga compatible amb aquest reglament

Modalitats

Les modalitats que podran presentar els treballs de fi de màster són les següents:

 • a) Treballs acadèmics de revisió i investigació bibliogràfica, o experimentals.
 • b) Treballs coordinats amb la realització de pràctiques en empreses o institucions.
 • c) Treballs equivalents realitzats com a resultat d’una estància en altra universitat, espanyola o estrangera.
 • d) Altres treballs no inclosos en les modalitats anteriors, segons s’especifique en el pla d’estudis verificat.
 •  En qualsevol cas es materialitzaran en una memòria o projecte en forma escrita que s’acompanyarà, en el seu cas, del material que s’estime pertinent

Matricula

 • La matricula del treball de fi de màster es realitzarà en el període ordinari d’acord amb el que s’establisca en el calendari acadèmic anual.
 • La matricula del treball de fi de màster donarà dret a dues convocatòries oficials d’examen en el curs acadèmic.
 • El preu públic de la matrícula en cap cas serà “sense docència”, encara que l’estudi es trobe en extinció.

Tutorització

 • Els treballs de fi de màster comptaran almenys amb un tutor o tutora que supervise la tasca de l’alumnat.
 • Per a tutoritzar els treballs de fi de màster serà necessària la condició de Doctor o Doctora llevat dels casos en què així ho autoritze la Comissió d’Estudis de Postgrau.
 • Si el treball de fi de màster es realitza en una institució, organisme o empresa diferent a la Universitat de València s’haurà de nomenar un cotutor o cotutora extern. Aquest haurà de col·laborar juntament amb el tutor o tutora acadèmic en la definició del contingut del treball de fi de màster i el seu desenvolupament.
 • En el cas de màsters interuniversitaris conduents a l’obtenció d’un títol conjunt, podrà nomenar-se tutor o tutora qualsevol docent Doctor o Doctora de les universitats participants.
 • La tutorització del treball es reflectirà en el POD del professor i serà reconeguda en els termes establerts en les disposicions normatives de la universitat. Si la tutorització es comparteix entre més d’un professor o professora de la universitat, el reconeixement es repartirà entre tots ells.
 • Cada Comissió de Coordinació establirà si els estudiants dels programes de mobilitat poden realitzar el treball de fi de màster al centre de destinació. En tot cas, el projecte de treball haurà de tindre la conformitat de la Comissió de Coordinació Acadèmica, i se li assignarà un tutor a la Universitat de València.

Assignació del treball i tutor o tutora

El tema del treball s’establirà de comú acord entre l’estudiant i el seu tutor o tutora. En qualsevol cas, la Comissió de Coordinació Acadèmica organitzarà i garantirà l’assignació de tema i tutor o tutora per a tot l’estudiantat matriculat.

 

Documents.

 • Informe sobre la solicitud de admisión en el periodo de investigación de los programas de doctorado. Bajar .pdf  - Bajar .doc
 • Informe sobre el reconocimiento del derecho de acceso a los programas de doctorado (período de investigación) para estudiantes con título de máster no homologado., Bajar .pdf  - Bajar .doc